Landstede Groep

Huidige ouders en leerlingen

Alle belangrijke informatie voor ouder(s)/verzorger(s) of leerlingen is hier te vinden.


Toetsjaarrooster

Een actueel overzicht van de toetsen die dit jaar worden afgenomen per week.
Voor de laatste versie van het rooster voor klas 1 t/m 4 klik je hier.

>naar boven<


Overgangsreglement

Wanneer ga je wel en wanneer ga je niet over naar een volgend leerjaar?
Lees het in ons overgangsreglement voor leerjaar 1, 2 en 3 vmbo/havo/vwo.

>naar boven<


JAMF Parent Handleiding

Op de iPad van uw kind is Jamf geïnstalleerd. Met Jamf kunnen de docenten tijdens hun lessen apps aan en uitzetten en zo het iPad gebruik sturen. Met deze tool zorgen we er in de klas voor dat de iPad meerwaarde heeft en kunnen we de afleiding van sociale media en spelletjes beperken. Met Jamf Parent kunt u als ouder ook beperkingen aan het iPad-gebruik opleggen. Via een mail van Jamf heeft u een gebruikersnaam en wachtwoord ontvangen.
Deze handleiding beschrijft hoe u als ouder kunt inloggen en welke beperkingen u kunt inschakelen.

>naar boven<


Veranderingen in ons onderwijs

Een overzicht van veranderingen t.o.v. voorgaande jaren.
Klik hier om te openen.

>naar boven<


Examen doen (vmbo)

Om je vmbo-diploma te halen, doe je examen. Via verschillende websites kun je hiervoor oefenen. En heb je een klacht over het examen dan kun je die melden.

Examens oefenen
Gebruik deze site om alvast te oefenen voor je examen. Op deze site kun je alle eindexamens van de afgelopen jaren oefenen.

Landelijk Aktie Komitee Scholieren (LAKS)
Op de site van het Landelijk Aktie Komitee Scholieren (LAKS) vind je de overal bekende klachtenlijn. Het is een klachtenlijn voor en door leerlingen, waar je problemen, verstoringen en fouten in en rond de examens kunt melden. Het Agnieten College probeert fouten te voorkomen. Gaat er toch iets mis, meld dat dan meteen aan je directeur. Dan kunnen we er wat aan doen!

Wanneer ben ik geslaagd?
Op de site van het Landelijk Aktie Komitee Scholieren (LAKS) krijg je antwoord op deze vraag.

Wanneer is het examen?
Hier vind je een overzicht van de dagen en tijden waarop de examens (vmbo, havo en vwo) en de staatsexamens plaatsvinden.

>naar boven<


Medezeggenschapsraad (MR)

Het Agnieten College heeft een Medezeggenschapsraad (MR). Via de MR kunnen ouder(s)/verzorger(s) actief meepraten over beleidszaken.

Net als elke school hebben wij geregeld te maken met onderwijskundige en organisatorische veranderingen. Over heel veel beleidszaken overlegt de directie van het Agnieten College met de MR. Denk aan de besteding van middelen, het personeelsbeleid en de onderwijskundige doelstellingen. Met welke zaken de MR het eens moet zijn of waarbij de MR advies moet geven staat in een reglement.

Ouders
Namens de ouders zit Marion During in de MR. Meer weten? Stuur dan hier een mail naar de MR.

Medewerkers
Namens het personeel zitten in de MR:

mw. L. Snijder-Skripai
mw. H. van Keulen
mw. S. Uitterdijk

>naar boven<


Hoe gaan we met elkaar om?

Wat mag wel en wat mag niet in de manier waarop we met elkaar omgaan? Daarvoor hebben we een leerlingenstatuut.

Het is prettig als je weet wat er van jou wordt verwacht op school. Maar het is ook fijn als duidelijk is wat je van de school, de docenten en je medeleerlingen kunt verwachten. Voor de school en de docenten is het goed dat zij weten waar ze jou aan kunnen houden en ook dat zij weten waar de leerlingen hen op kunnen aanspreken.

Leerlingenstatuut
Voor iedereen in de school is het belangrijk om te weten dat deze rechten en plichten van en tegenover leerlingen niet toevallig zijn maar dat deze zijn afgesproken. Ze staan in het leerlingenstatuut. Het leerlingenstatuut geeft duidelijkheid over wat kan en mag voor een goede verhouding tussen leerlingen en medewerkers en wat kan en mag voor goed onderwijs.

Meer weten?
Kijk hier voor het leerlingenstatuut.

>naar boven<


Klankbordgroep

Als ouder(s)/verzorger(s) kunt u meepraten over schoolzaken via de klankbordgroep. Als schakel tussen ouders en school wil de klankbordgroep een luisterend oor zijn voor alle ouder(s)/verzorger(s).

In de klankbordgroep zitten docenten en ouder(s)/verzorger(s). Namens de ouders zitten in de klankbordgroep:

Sijmon Eenkhoorn (Genemuiden)
Ewout Eshuis (Hasselt)
Esther Koch (Belt-Schutsloot)
Peter Krabbe (Vollenhove)
Marco Mosman (Zwartsluis)
Jacco Prikken (Zwartsluis)
Wim de Wit (Genemuiden)

Wilt u meer weten?
Stuur dan hier een mail naar de klankbordgroep.

>naar boven<


Algemene schoolkosten

De overheid betaalt de kosten voor het onderwijs van elke leerling, inclusief de leer- en werkboeken en de kosten van licenties die de school aan leerlingen ter beschikking stelt. Toch is er een aantal voorzieningen en activiteiten buiten het reguliere lesprogramma, die de overheid niet betaalt, maar die wij wel belangrijk vinden voor het onderwijs. Om deze extra’s aan te kunnen bieden, vragen we een algemene vrijwillige ouderbijdrage en een gespecificeerde vrijwillige ouderbijdrage. De betaling hiervan is vrijwillig. Ook zonder het betalen van deze bijdragen kan iedereen op Agnieten College Zwartsluis volwaardig onderwijs volgen.

>naar boven<


De vrijwillige ouderbijdrage

De vrijwillige ouderbijdrage maakt het voor het Agnieten College Zwartsluis sinds jaar en dag mogelijk om belangrijke extra activiteiten aan te bieden, die verdieping en waardevolle leerervaringen bieden. Het gaat bijvoorbeeld om activiteiten, excursies, kerstvieringen, uitwisselingen en (introductie)kampen. Leerlingen hebben baat bij dergelijke activiteiten en leren er veel van. De algemene vrijwillige ouderbijdrage bedraagt €75,-.

Vanaf 1 augustus 2021 regelt de wet dat alle leerlingen mee moeten kunnen doen met voorgeschreven schoolactiviteiten. Dit betekent dat ook de leerlingen waarvoor geen vrijwillige ouderbijdrage wordt betaald kunnen deelnemen aan alle activiteiten. Geen enkele leerling van het Agnieten College Zwartsluis zal dan ook worden uitgesloten van deelname aan schoolactiviteiten. Om de educatieve, inspirerende en vooral ook leuke activiteiten te blijven organiseren, waaraan alle leerlingen kunnen meedoen, blijft (het voldoen van) de vrijwillige ouderbijdrage echter wel van groot belang. Hiermee kunnen we namelijk de leerlingen net die extra activiteiten aanbieden, die de leerstof verdieping geven en die waardevolle herinneringen creëren.

Wanneer de vrijwillige ouderbijdrage door een (te) grote groep niet zal worden betaald, kan een school dergelijke activiteiten niet meer aanbieden. We zijn dan ook blij dat het overgrote deel van de ouders elk jaar vrijwillig bijdraagt, zodat we deze activiteiten niet hoeven te schrappen.

Activiteiten die door het Agnieten College Zwartsluis worden georganiseerd en waarvoor een vrijwillige ouderbijdrage wordt gevraagd vindt u terug in dit document.

Ook biedt de gemeente waarin u woont, regelingen waar u mogelijk gebruik van kunt maken. Informatie vindt u op de website van uw gemeente.

Ouder(s)/verzorger(s) voor wie de aanschaf van een elektronisch apparaat een financieel probleem oplevert, kunnen voor hun kind een apparaat in bruikleen krijgen.

>naar boven<


Kluisje huren

Om ervoor te zorgen dat leerlingen hun eigendommen niet kwijtraken, raden wij aan een kluisje te huren. De leerlingen betalen 10 euro borg voor de sleutel. Wanneer het kluisje niet beschadigd is en de sleutel weer ingeleverd wordt, ontvangen de leerlingen aan het eind van het schooljaar de 10 euro weer terug.

>naar boven<


Contact

Telefoonnummer
(088) 850 74 30
E-mailadres
zwartsluis@agnietencollege.nl

Adres
Agnieten College
Rondweg 2
8064 PA Zwartsluis