Landstede Groep

AGNIETEN COLLEGE ZWARTSLUIS

Ouders

Alle belangrijke informatie en links voor ouder(s)/verzorger(s) is hier te vinden.

Klik op één van de onderstaande onderwerpen voor meer informatie.


MAGISTER

Magister is de elektronische leeromgeving of het leerlingvolgsysteem dat we gebruiken.
Ouder(s)/verzorger(s) kunnen via deze link met hun eigen ouderaccount inloggen en alle relevante informatie over hun kind bekijken. Klik hier voor uitleg over de werking en mogelijkheden van de Magister-app.

>naar boven<


MEDEZEGGENSCHAPSRAAD (MR)

Het Agnieten College heeft een Medezeggenschapsraad (MR). Via de MR kunnen ouder(s)/verzorger(s) actief meepraten over beleidszaken.

Net als elke school hebben wij geregeld te maken met onderwijskundige en organisatorische veranderingen. Over heel veel beleidszaken overlegt de directie van het Agnieten College met de MR. Denk aan de besteding van middelen, het personeelsbeleid en de onderwijskundige doelstellingen. Met welke zaken de MR het eens moet zijn of waarbij de MR advies moet geven staat in een reglement.

OUDERS
Namens de ouders zit Marion During in de MR. Meer weten? Stuur dan hier een mail naar de MR.

MEDEWERKERS
Namens het personeel zitten in de MR:

dhr. E. ter Horst
mw. H. van Keulen
dhr. D. Schinkel

>naar boven<


KLANKBORDGROEP

Als ouder(s)/verzorger(s) kunt u meepraten over schoolzaken via de klankbordgroep. Als schakel tussen ouders en school wil de klankbordgroep een luisterend oor zijn voor alle ouder(s)/verzorger(s).

In de klankbordgroep zitten docenten en ouder(s)/verzorger(s). Wilt u meer weten? Stuur dan hier een mail naar de klankbordgroep.

>naar boven<


ALGEMENE SCHOOLKOSTEN

De overheid betaalt de kosten voor het onderwijs van elke leerling, inclusief de leer- en werkboeken en de kosten van licenties die de school aan leerlingen ter beschikking stelt. Toch is er een aantal voorzieningen en activiteiten buiten het reguliere lesprogramma, die de overheid niet betaalt, maar die wij wel belangrijk vinden voor het onderwijs. Om deze extra’s aan te kunnen bieden, vragen we een algemene vrijwillige ouderbijdrage en een gespecificeerde vrijwillige ouderbijdrage. De betaling hiervan is vrijwillig. Ook zonder het betalen van deze bijdragen kan iedereen op Agnieten College Zwartsluis volwaardig onderwijs volgen.

>naar boven<


DE VRIJWILLIGE OUDERBIJDRAGE

De vrijwillige ouderbijdrage maakt het voor het Agnieten College Zwartsluis sinds jaar en dag mogelijk om belangrijke extra activiteiten aan te bieden, die verdieping en waardevolle leerervaringen bieden. Het gaat bijvoorbeeld om activiteiten, excursies, kerstvieringen, uitwisselingen en (introductie)kampen. Leerlingen hebben baat bij dergelijke activiteiten en leren er veel van. De algemene vrijwillige ouderbijdrage bedraagt €75,-.

Vanaf 1 augustus 2021 regelt de wet dat alle leerlingen mee moeten kunnen doen met voorgeschreven schoolactiviteiten. Dit betekent dat ook de leerlingen waarvoor geen vrijwillige ouderbijdrage wordt betaald kunnen deelnemen aan alle activiteiten. Geen enkele leerling van het Agnieten College Zwartsluis zal dan ook worden uitgesloten van deelname aan schoolactiviteiten. Om de educatieve, inspirerende en vooral ook leuke activiteiten te blijven organiseren, waaraan alle leerlingen kunnen meedoen, blijft (het voldoen van) de vrijwillige ouderbijdrage echter wel van groot belang. Hiermee kunnen we namelijk de leerlingen net die extra activiteiten aanbieden, die de leerstof verdieping geven en die waardevolle herinneringen creëren.

Wanneer de vrijwillige ouderbijdrage door een (te) grote groep niet zal worden betaald, kan een school dergelijke activiteiten niet meer aanbieden. We zijn dan ook blij dat het overgrote deel van de ouders elk jaar vrijwillig bijdraagt, zodat we deze activiteiten niet hoeven te schrappen.

Activiteiten die door het Agnieten College Zwartsluis worden georganiseerd en waarvoor een vrijwillige ouderbijdrage wordt gevraagd vindt u terug in dit document.

Ook biedt de gemeente waarin u woont, regelingen waar u mogelijk gebruik van kunt maken. Informatie vindt u op de website van uw gemeente.

Ouder(s)/verzorger(s) voor wie de aanschaf van een elektronisch apparaat een financieel probleem oplevert, kunnen voor hun kind een apparaat in bruikleen krijgen.

>naar boven<


AANVRAAG VERLOF BUITEN SCHOOLVAKANTIES

U heeft alleen recht op het aanvragen van extra verlof wanneer u vanwege uw beroep niet met uw gezin op vakantie kunt tijdens één van de reguliere schoolvakanties.

U kunt gebruikmaken van het aanvraagformulier. Hier leest u ook alles over de voorwaarden voor een dergelijke aanvraag.


KLACHTEN

Wij gaan zorgvuldig om met onze leerlingen en we willen klachten zoveel mogelijk voorkomen. Toch kan het voorkomen dat een leerling of een ouder/verzorger het ergens niet mee eens is of vindt dat er iets niet goed gaat. Daarvoor hebben we een klachtenprotocol.

Heeft u een klacht? Dan is de mentor het eerste aanspreekpunt. Eerst proberen we om samen met u een oplossing voor het probleem te vinden. Als dat niet lukt, kunt u uw klacht doorgeven aan het klachtenmeldpunt van het Agnieten College. Dit kan hier.

Leidt dit ook niet tot een goede oplossing, geef dan uw klacht door aan een commissie buiten Landstede Groep. Waarom Landstede Groep? Het Agnieten College is onderdeel van Landstede Groep en daarom volgen we het reglement klachtenbehandeling van de Landstede Groep. Bekijk hier het reglement klachtenafhandeling en andere formele documenten.

>naar boven<

VRAGEN?

NEEM CONTACT MET ONS OP!

Wat leuk dat je contact met ons wilt opnemen! Via de knoppen hieronder kun je ons bellen of mailen, maar je kunt ook via het contactformulier je vragen of opmerkingen kwijt.